Telli Avukatlık Ortaklığı
İcra İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır. Borçlu tarafından bir borcun zamanında ifa edilmemesi durumunda alacaklının talebiyle kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde kamu otoritesinden yararlanılarak borcun ifa edilmesi sürecini kapsamaktadır.

İcra ve iflas takibinin başlatılması, takip neticesinde tahsilatın yapılması için işlemlerin gerçekleştirilmesi, itirazın iptali davaları, menfi tespit davalarının takibi, iflas verilmesi, iflas erteleme ve yeniden yapılandırma işlemleri, konkordato ilanı, borçtan kurtulma ve ödenen paranın geri alınması davaları, iflas etmiş ya da etmek üzere olan şirketlere dair birleşme ve satın alma konuları İcra ve İflas Hukuku kapsamındadır. 

İcra İflas takibi kapsamında;

 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için icra takibi,
 • İtirazın iptali davaları,
 • Menfi tespit ve istirdat davaları,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • Borca itiraz ve istihkak davaları,
 • Tahliye davaları,
 • Ecrimisil davaları ve müdahalenin men-i davaları,
 • İhtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları,
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • İhalenin feshi davaları,
 • İcra ve iflas hukukundan kaynaklı davalar.

Telli Avukatlık Ortaklığı bünyesinde; Gerçek kişiler ile Finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, mali kurumlar ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için hukuk ve danışmanlık hizmeti verilmekte olup bu hususta temel prensibimiz, müvekkilimizin alacağına en hızlı ve en etkili şekilde, en az masrafla kavuşmasıdır. Uzman kadromuz tarafından, her türlü icra ve iflas prosedürünün uygulanmasında icra takip işlemlerinin ve İcra İflas Hukukundan kaynaklanan dava süreçlerinin takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki hizmet sunulmaktadır.